tổng kết vote từ độc giả
Danh sách bao gồm các xe được độc giả bình chọn ở vòng 2, chờ thêm điểm từ Hội Đồng Tư Vấn Chuyên Môn để biết đâu là xe chiến thắng vào đêm Gala Vinh Danh
XE CÁ NHâN XE gia đình XE dịch vụ XE xu hướng
Xe cá nhân