bình chọn top 1 xe
các hạng mục
Danh sách bao gồm các xe được độc giả đề cử nhiều nhất ở vòng 1, và được lựa chọn theo thang điểm của Hội đồng thẩm định
XE CÁ NHâN XE gia đình XE dịch vụ XE xu hướng
Xe cá nhân