4 hạng mục
giải thưởng chính
CArchoice
awards
2022
Xe cá nhân